Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I LOVE ZEELAND

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

I LOVE ZEELAND : De Besloten Vennootschap I LOVE ZEELAND, gevestigd te Vlissingen, gemeente Vlissingen, aan de Lepelstraat 4, 4381 HJ, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid-West-Nederland te Middelburg onder nummer 81655355 en geregistreerd bij de Belastingdienst onder BTW-nummer 862171854B01.

Partner : Elke natuurlijke- of rechtspersoon die met I LOVE ZEELAND een overeenkomst van opdracht en/of een overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of een koopovereenkomst en/of een bemiddelingsovereenkomst sluit.

Overeenkomst : de overeenkomst tussen I LOVE ZEELAND en de Opdrachtgever.

Product : de door I LOVE ZEELAND aangeboden zaken en/of diensten;

Productbeschrijving : de beschrijving van de door I LOVE ZEELAND aangeboden zaken en/of diensten;

Productvoorwaarden : de verplichtingen van I LOVE ZEELAND, de verplichtingen van de Partner alsmede de Productbeschrijving

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van I LOVE ZEELAND en alle tussen I LOVE ZEELAND en de Partner gesloten overeenkomsten.

2. Werknemers van I LOVE ZEELAND zijn niet bevoegd om met een Partner afspraken te maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij na daartoe schriftelijke volmacht van de directeur van I LOVE ZEELAND.

3. I LOVE ZEELAND behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door I LOVE ZEELAND vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat I LOVE ZEELAND aan de Partner een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen. Indien de Partner niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, is I LOVE ZEELAND gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

4. Eventuele door Partner gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden worden hierbij door I LOVE ZEELAND uitdrukkelijk verworpen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Eventuele van de Algemene Voorwaarden van I LOVE ZEELAND afwijkende bedingen gelden uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst waarin deze bedingen zijn opgenomen.

5. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, geldt de volgende rangorde:

a. de Overeenkomst;

b. deze algemene voorwaarden.

6. Wanneer een bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zullen partijen in onderling overleg een vervangende bepaling opnemen die de inhoud van de ongeldige bepaling zo veel mogelijk benadert.


 

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Elk aanbod dat door I LOVE ZEELAND is gedaan, waaronder mede zijn begrepen algemene aanbieding van een Product vervat in productcatalogi, (elektronische) prijslijsten en ander drukwerk zijn vrijblijvend.

2. Een overeenkomst tussen I LOVE ZEELAND en een Partner komt tot stand indien en op het moment dat:

I LOVE ZEELAND de ontvangst van een door de Partner ondertekend Productformulier of offerte schriftelijk of per email aan de Partner heeft bevestigd, of;

I LOVE ZEELAND een aanvang neemt met de uitvoering van de verplichtingen die voor I LOVE ZEELAND voortvloeien uit de door de Partner gemaakte keuzes op het Productformulier of de door de Partner ondertekende offerte, of;

de Partner een door I LOVE ZEELAND aan de Partner ten aanzien van één of meerdere Producten verzonden factuur betaalt;

3. Mondelinge afspraken binden I LOVE ZEELAND eerst na een schriftelijke of per email verzonden bevestiging door I LOVE ZEELAND.

Artikel 4. Algemene verplichtingen van I LOVE ZEELAND

1. I LOVE ZEELAND zal zich inspannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen datum conform de tussen partijen overeengekomen wijze en Productvoorwaarden uit te voeren.

2. I LOVE ZEELAND is gerechtigd om haar rechten en plichten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, voor welke overdracht de Partner aan I LOVE ZEELAND op voorhand toestemming verleend.

3. I LOVE ZEELAND is gerechtigd om haar verplichtingen uit de overeenkomst door derden te laten nakomen.

Artikel 5. Algemene verplichtingen van de Partner

1. De Partner is verplicht om bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede gedurende de gehele duur van de Overeenkomst aan I LOVE ZEELAND al die gegevens en informatie te verstrekken die voor I LOVE ZEELAND noodzakelijk of nuttig zijn ter uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

2. De Partner zal alle maatregelen treffen die voor I LOVE ZEELAND noodzakelijk of nuttig zijn ter uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst of welke nodig of nuttig zijn om de werkzaamheden van I LOVE ZEELAND naar behoren uit te voeren.

3. De Partner is verplicht ervoor zorg te dragen dat door de Partner aan I LOVE ZEELAND verstrekte gegevens, informatie en zaken door I LOVE ZEELAND en derden veilig kan worden gebruikt en geen gevaar kan vormen of vormt voor I LOVE ZEELAND, haar medewerkers en/of derden.

4. De Partner is verplicht ervoor zorg te dragen dat door de Partner aan I LOVE ZEELAND verstrekte gegevens, informatie en zaken haar eigendom zijn dan wel dat de Partner ter zake deze gegevens, informatie en zaken een zodanige licentie of andersluidend recht van intellectueel eigendom bezit dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectueel eigendom van derden, alsmede dat de Partner gerechtigd is om de door de Partner aan I LOVE ZEELAND verstrekte gegevens, informatie en zaken aan I LOVE ZEELAND te verstrekken.

5. De Partner zal door I LOVE ZEELAND als dan niet op grond van de Overeenkomst aan de Partner ter beschikking gestelde gegevens en/of zaken niet verhuren, leasen, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid overdragen of onder welke titel dan ook - al dan niet om niet - aan derden voor welk doel dan ook afstaan, anders dan voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

6. De Partner is verplicht ervoor zorg te dragen dat door haar aan I LOVE ZEELAND verstrekte gegevens:

in algemene zin opbouwend en betamelijk zijn;

relevant is voor Zeeland en/of de Partner c.q. op enigerlei wijze betrekking heeft op Zeeland en/of de Partner;

geen haat zaaien, oproepen tot geweld, niet discriminatoir, niet onnodig kwetsend, niet intimiderend zijn en geen aanleiding geven tot en/of uiting zijn van agressie, treiteren of aanzetten tot treiteren;

niet gericht zijn tegen een derde en geen onrechtmatig handelen jegens een derde vormen;

niet pornografisch, erotisch of gewelddadig van aard zijn en geen links of andere verwijzingen bevatten naar pornografisch, erotisch, gewelddadig of ander al dan niet illegaal materiaal;

geen spam, geen MLM, geen product- of dienstpromotie, geen loterij, kansspel of investering bevatten of omvatten;

geen privé-gegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden bevatten waarvan de Partner weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat daarmee de privacy van derden wordt geschonden of geschonden kan worden;

geen inbreuk maakt op andere rechten van derden;

geen informatie bevat of promoot waarvan de Partner weet of had moeten vermoeden dat deze vals of misleidend is;

geen spam bevatten, of het mogelijk maken dat virussen of 'bots', 'worms' of enige andere computercodes, -bestanden of -programma’s toegang tot de systemen van I LOVE ZEELAND of derden verkrijgen dan wel hun makers c.q. gebruikers toegang tot de systemen van I LOVE ZEELAND of derden verschaffen.

7. I LOVE ZEELAND heeft te allen tijde het recht om door de Partner verstrekte gegevens te redigeren en/of in te korten.

8. Indien de Partner een in dit artikel neergelegde verplichting schendt, heeft deze schending te gelden als een toerekenbare tekortkoming zijdens de Partner waardoor de Partner direct en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim komt te verkeren. I LOVE ZEELAND is alsdan gerechtigd om de overeenkomst direct te ontbinden, waarbij de schade die I LOVE ZEELAND lijdt door de Partner dient te worden vergoed. Deze schade wordt in elk geval begroot op de som van alle bedragen die de Partner in het kader van de Overeenkomst reeds aan I LOVE ZEELAND heeft betaald. I LOVE ZEELAND is gerechtigd tot verrekening van de schade met de voornoemde som van alle door de Partner reeds betaalde bedragen, zodat geen restitutie van deze bedragen plaatsvindt. Onverminderd het voorgaande heeft I LOVE ZEELAND het recht om vergoeding van de volledige schade en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van I LOVE ZEELAND

1. De Partner is verplicht om door I LOVE ZEELAND geleverde zaken direct na aflevering te keuren op eventuele afwijkingen ten opzichte van de Productvoorwaarden en overige waarneembare tekortkomingen. De Partner is op straffe van verval van alle rechten verplicht om tekortkomingen binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de zaak aan I LOVE ZEELAND te melden. De melding dient schriftelijk of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

2. De Partner is verplicht om door I LOVE ZEELAND verrichte diensten gedurende de uitvoering daarvan aanhoudend te keuren op eventuele afwijkingen ten opzichte van de productvoorwaarden en overige waarneembare tekortkomingen. De Partner is op straffe van verval van alle rechten verplicht om tekortkomingen binnen 14 kalenderdagen na met moment waarop deze zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden aan I LOVE ZEELAND te melden. De melding dient schriftelijk of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

3. De Partner is verplicht om tekortkomingen die bij de voormelde keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden en die binnen 3 maanden na de levering van de zaak respectievelijk voltooiing van de dienst openbaren, binnen één week na het moment waarop de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden aan I LOVE ZEELAND te melden. De melding dient schriftelijk of per email te geschieden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

4. I LOVE ZEELAND is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die zich voordoen of zich hebben geopenbaard na het verstrijken van een periode van drie maanden na levering van de zaak of voltooiing van de dienst.

5. Elke rechtsvordering van de Partner ter zake de uitvoering van de Overeenkomst vervalt na 12 maanden nadat de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van I LOVE ZEELAND is voltooid.

6. Indien de Partner meent dat I LOVE ZEELAND toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige uit hoofde van de Overeenkomst op I LOVE ZEELAND rustende verplichting, zal I LOVE ZEELAND pas in verzuim komen te verkeren nadat zij door de Partner schriftelijk of per email in gebreke is gesteld, waarbij de Partner gehouden is om I LOVE ZEELAND een redelijke termijn van ten minste twee weken te gunnen om de tekortkoming te verhelpen.

7. Indien I LOVE ZEELAND tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Partner kan dat tekortschieten niet aan I LOVE ZEELAND worden toegerekend en kan I LOVE ZEELAND derhalve niet in verzuim komen te verkeren, indien nakoming van deze verplichting door I LOVE ZEELAND wordt bemoeilijkt of belemmerd door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van I LOVE ZEELAND is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot oorlogstoestanden, oproeren, stakingen, bezettingen, blokkades, transportbelemmeringen, energiestoringen, ziekte op ongewone schaal, slecht weer of natuurrampen, overheidsmaatregelen in het binnen- of buitenland, annuleringen van derden en alle overige omstandigheden die normaliter onder overmacht worden begrepen.

8. In een situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel, is I LOVE ZEELAND bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel langer duurt dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te zijn.

9. I LOVE ZEELAND is niet aansprakelijk voor schade die de Partner lijdt als gevolg van:

de onmogelijkheid van de Partner om de door I LOVE ZEELAND geleverde zaken en/of diensten tijdelijk of voortdurend te gebruiken;

onjuistheden in de Productvoorwaarden of afwijkingen tussen de Productvoorwaarden en de door I LOVE ZEELAND aan de Partner geleverde zaken en/of diensten, tenzij de Partner bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van opzettelijke handelen of nalaten van I LOVE ZEELAND of de medewerkers van I LOVE ZEELAND, dan wel tenzij de Partner bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van roekeloos handelen van I LOVE ZEELAND of de medewerkers van I LOVE ZEELAND. Alsdan is de maximale door I LOVE ZEELAND aan de Partner te vergoeden schade gelijk aan het bedrag dat de Partner conform de overeenkomst gedurende de gehele looptijd daarvan aan I LOVE ZEELAND verschuldigd is.

10. I LOVE ZEELAND is jegens de Partner niet aansprakelijk voor schade bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst en/of overige indirecte en gevolgschade.


 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de Partner

1. De Partner is te allen tijde aansprakelijk voor door I LOVE ZEELAND geleden schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Partner van zijn verplichtingen uit de met I LOVE ZEELAND gesloten overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de Productvoorwaaarden daaronder begrepen. De Partner zal zich niet op overmacht beroepen.

2. De Partner vrijwaart I LOVE ZEELAND tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een product en/of dienst die I LOVE ZEELAND aan de Partner heeft geleverd respectievelijk heeft verleend.

Artikel 8. Prijzen, facturering en indexering

1. Alle door I LOVE ZEELAND in de Productcatalogus en overige aanbiedingen genoemde en tussen I LOVE ZEELAND en de Partner overeengekomen prijzen en vergoedingen luiden in Euro’s en exclusief BTW, tenzij expliciet anders is vermeld.

2. I LOVE ZEELAND heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst eenmaal per kalenderjaar de tussen I LOVE ZEELAND en de Partner overeengekomen vergoedingen te verhogen met een bedrag c.q. percentage berekend op basis van de wijziging in het maandprijsindexcijfer volgens het indexcijfer “CAO-lonen voor de particuliere sector, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien de publicatie van voornoemd indexcijfer gestaakt mocht worden, zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende indexering vast te stellen.

3. I LOVE ZEELAND heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen I LOVE ZEELAND en de Partner overeengekomen vergoedingen anders dan bedoeld in lid 3 van dit artikel te verhogen indien inkoopprijzen, loonkosten of belastingen daartoe aanleiding geven. De procentuele verhoging van de overeengekomen vergoedingen zal alsdan niet meer bedragen dan de procentuele stijging van de inkoopprijzen, loonkosten of belastingen.

4. I LOVE ZEELAND heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen I LOVE ZEELAND en de Partner overeengekomen vergoedingen anders dan bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel te verhogen. De aldus verhoogde vergoedingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door I LOVE ZEELAND vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat I LOVE ZEELAND aan de Partner schriftelijk of per email mededeling heeft gedaan van de verhoogde vergoedingen. Indien de Partner niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, zijn zowel I LOVE ZEELAND als de Partner gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de verhoogde vergoedingen van kracht zullen worden, rekening houdend met artikel 9.2.

5. Partner is verplicht om de met I LOVE ZEELAND overeengekomen vergoedingen voor de door I LOVE ZEELAND te leveren zaken en te verlenen diensten bij vooruitbetaling te voldoen en wel binnen veertien dagen nadat I LOVE ZEELAND de Partner ter zake een factuur heeft verzonden. De Partner is niet bevoegd enige vordering op I LOVE ZEELAND met zijn betalingsverplichtingen jegens I LOVE ZEELAND te verrekenen.

6. Indien de Partner enige factuur van I LOVE ZEELAND niet binnen de genoemde termijn van veertien dagen geheel heeft voldaan, komt de Partner zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren. De Partner is alsdan aan I LOVE ZEELAND, naast de niet-betaalde bedragen, de wettelijke handelsrente verschuldigd over iedere maand of een gedeelte van een maand dat de betaling uitblijft.

7. Indien de Partner enige factuur van I LOVE ZEELAND niet binnen de genoemde termijn van veertien dagen geheel heeft voldaan, is I LOVE ZEELAND gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit zowel de onderhavige overeenkomst als ook elke andere tussen I LOVE ZEELAND en de Partner van kracht zijnde overeenkomst op te schorten. I LOVE ZEELAND is alsdan eveneens gerechtigd om zowel de onderhavige overeenkomst als ook elke andere tussen I LOVE ZEELAND en de Partner van kracht zijnde overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Aanvang, duur en einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum die partijen in de overeenkomst hebben genoemd. Indien geen datum is genoemd, gaat de overeenkomst in op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend. Indien de overeenkomst niet is ondertekend, gaat de overeenkomst in op de datum waarop I LOVE ZEELAND met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt.

2. De overeenkomst eindigt niet op de in de overeenkomst genoemde einddatum, tenzij één van beide partijen de overeenkomst schriftelijk of per email aan de andere partij heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Indien de overeenkomst niet is opgezegd als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt tussen partijen een nieuwe overeenkomst geacht te zijn ontstaan gelijkluidend aan de overeenkomst die direct daaraan vooraf ging, zulks met een duur van één jaar en tegen de alsdan door I LOVE ZEELAND voor Producten gehanteerde vergoeding bij overeenkomsten voor de duur van één jaar.

4. Naast gevallen waarin de Opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft I LOVE ZEELAND het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief of deurwaardersexploot te ontbinden indien de Opdrachtgever:

haar bedrijfsvoering staakt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

de vrije beschikking over haar vermogen of een aanzienlijk deel daarvan verliest;

surséance van betaling of faillissement aanvraagt;

in staat van faillissement wordt verklaard;

een akkoord buiten faillissement aanbiedt.

Artikel 10. Overige bepalingen

1. Alle door I LOVE ZEELAND geleverde zaken of verleende diensten blijven haar eigendom totdat de Partner de koopprijs, alsmede al hetgeen de Partner op grond van deze of andere overeenkomsten aan I LOVE ZEELAND verschuldigd is, aan I LOVE ZEELAND heeft voldaan. De Partner heeft evenwel het recht de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij I LOVE ZEELAND schriftelijk of per email te kennen geeft dat de Partner deze zaken terstond ter beschikking aan I LOVE ZEELAND moet stellen.

2. De overeenkomst bevat geen titel strekkende tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendomsrechten van I LOVE ZEELAND aan de Partner, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt.

3. Partijen zijn gehouden om alle vertrouwelijke informatie, waarover zij in het kader van (de uitvoering) van de overeenkomst de beschikking krijgen, geheim te houden en deze informatie slechts te gebruiken voor zover de nakoming van de verplichtingen onder de overeenkomst dit vereist.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de aanbiedingen van I LOVE ZEELAND alsmede op de overeenkomsten tussen I LOVE ZEELAND en de Partner is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluitsel van het Weens koopverdrag.

2. Alle geschillen tussen partijen kunnen slechts worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij enige andere rechter op grond van een dwingende wetsbepaling bevoegd is om kennis te nemen van het betreffende geschil.